محصولات


کیت تشخیص آپوپتوز بواسطه FITC Annexin V و PI Alternate Text

کیتPADZA طراحی شده به طور خاص برای شناسایی سلول های آپوپتوز و نکروز به کمک FITC Annexin V و PI

آنتی بادی موشی علیه beta actin انسان کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین beta actin انسانی به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی موشی علیه آنتی ژن CD133 انسان کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از مارکر سطح سلولی CD133 انسانی به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی موش علیه آنتی ژن CD45 انسان کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده درموش با استفاده از پپتید مشتق شده از آنتی ژن CD45 به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی موشی علیه آنتی ژن CD34 انسان کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین CD34 انسانی به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی موشی علیه آنتی ژن CD20 انسان کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین CD20 انسانی به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی موشی علیه آنتی ژن CD14 انسان کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از آنتی ژن CD14 انسانی به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی موشی علیه beta actin انسان کونژوگه با HRP Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین beta actin انسانی به عنوان ایمونوژن کونژوگه با HRP

آنتی بادی موشی علیه فاکتور هفت انعقادی انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده ازپروتیین نوترکیب فاکتور هفت انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه EVA1 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از آنتی ژن مارکر سطح سلولی EVA1 انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه آنتی ژن kallikrein-3 (KLK3) protein (PSA) انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از مارکر سطح سلولی kallikrein-3 (KLK3) protein (PSA) انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه TIE1 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از مارکر سطح سلولی TIE1 انسانی به عنوان ایمونوژن