محصولات

آنتی بادی های پلی کلونال


آنتی بادی خرگوشی علیه IgA موشی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در خرگوش با استفاده از IgA موش به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی خرگوشی علیه IgM موشی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در خرگوش با استفاده از IgM موش به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی خرگوشی علیه IgG3 موشی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در خرگوش با استفاده از IgG3 موش به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی خرگوشی علیه IgG2b موشی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در خرگوش با استفاده از IgG2b موش به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی خرگوشی علیه IgG2a موشی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در خرگوش با استفاده از IgG2a موش به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی خرگوشی علیه IgG1 موشی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در خرگوش با استفاده از IgG1 موش به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgM انسانی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgM انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgG4 انسانی کونژوگه شده باFITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgG4 انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgG3 انسانی کونژوگه شده باFITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgG3 انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgG2 انسانی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgG2 انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgG1 انسانی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgG1 انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgG انسانی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgG انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC