محصولات

کیت


کیت تشخیص آپوپتوز بواسطه FITC Annexin V و PI Alternate Text

کیتPADZA طراحی شده به طور خاص برای شناسایی سلول های آپوپتوز و نکروز به کمک FITC Annexin V و PI