محصولات


آنتی بادی موشی علیه Ki67 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین Ki67 انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه E-cadherin انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از مارکر سطح سلولی E-cadherin انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه Sox2 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین Sox2 انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه OCT4 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین OCT4 انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه Nanog انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین Nanog انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه TAZ (WWTR1) انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین TAZ انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه NTSR3 (Sortilin) انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از مارکر سطح سلولی NTSR3 انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه NTSR1 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از مارکر سطح سلولی NTSR1 انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه Opticin انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین Opticin انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه PRELP انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین PRELP انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه Fibromodulin انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین Fibromodulin انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه Ror2 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از مارکر سطح سلولی Ror2 انسانی به عنوان ایمونوژن