محصولات


آنتی بادی موش علیه آنتی ژن CD45 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده درموش با استفاده از پپتید مشتق شده از آنتی ژن CD45 به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه آنتی ژن CD44 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از مارکر سطح سلولی CD44 انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه آنتی ژن CD34 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از مارکر سطح سلولی CD34 انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه آنتی ژن CD24 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از مارکر سطح سلولی CD24 انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه آنتی ژن CD20 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین CD20 انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه آنتی ژن CD13 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین CD13 انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه آنتی ژن CD14 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از آنتی ژن CD14 انسانی به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی خرگوشی علیه IgA موشی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در خرگوش با استفاده از IgA موش به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی خرگوشی علیه IgM موشی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در خرگوش با استفاده از IgM موش به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی خرگوشی علیه IgG3 موشی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در خرگوش با استفاده از IgG3 موش به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی خرگوشی علیه IgG2b موشی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در خرگوش با استفاده از IgG2b موش به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی خرگوشی علیه IgG2a موشی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در خرگوش با استفاده از IgG2a موش به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC