محصولات


آنتی بادی خرگوشی علیه IgG1 موشی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در خرگوش با استفاده از IgG1 موش به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgM انسانی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgM انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgG4 انسانی کونژوگه شده باFITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgG4 انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgG3 انسانی کونژوگه شده باFITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgG3 انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgG2 انسانی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgG2 انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgG1 انسانی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgG1 انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgG انسانی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgG انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgG خرگوشی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgG خرگوش به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgG موشی کونژوگه شده با FITC Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgG موش به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با FITC

آنتی بادی بزی علیه IgM انسانی کونژوگه شده با HRP Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgM انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با HRP

آنتی بادی بزی علیه IgG4 انسانی کونژوگه شده با HRP Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgG4 انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با HRP

آنتی بادی بزی علیه IgG3 انسانی کونژوگه شده با HRP Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در بز با استفاده از IgG3 انسان به عنوان ایمونوژن کونژوگه شده با HRP