محصولات


آنتی بادی خرگوشی علیه پروتیین اسپایک ویروس کرونا Alternate Text

آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در خرگوش با استفاده از پپتید مشتق شده از آنتی ژن Spike ویروس کرونا به عنوان ایمونوژن

آنتی بادی موشی علیه OCT4 انسان Alternate Text

آنتی بادی مونوکلونال تولید شده در موش با استفاده از پپتید مشتق شده از پروتیین OCT4 انسانی به عنوان ایمونوژن