اهداف شرکت

شرکت پادزا با سابقه انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در شناسایی اهداف تشخیصی و درمانی بیماری سرطان در تلاش است تا همواره در جهت دستيابي به سلامت ملی و بومی سازی تکنولوژی زیستی، فعالیت تحقیقاتی کاربردی داشته باشد. دراين خصوص، این شرکت طرحهاي بنيادي، كاربردي ، توسعه اي، فناوري هاي نوين زیر را در راستاي محورهای اجرايي خویش دارد:

الف- طراحی و ساخت آنتی ژن با استفاده از تکنيک های بیوانفورماتیک و بیوشیمیایی. 

ب- بومی سازی توليد آنتی بادی های اختصاصی. 

ج- ایجاد روش های تشخیص غیرتهاجمی سرطان.

د- انسانی سازی آنتی بادی های موشی جهت استفاده در ایمیونوتراپی سرطان.

ه- کمک به امر تحقیقات بیولوژیک در سطح ملی با پذیرش تولید آنتی بادی بر اساس درخواست افراد حقیقی و یا موسسات تحقیقاتی.