شرکت در یک نگاه

شرکت پادزا پادتن پژوه، با هدف ارائه خدمات تولیدی و پژوهشی در زمینه آنتی بادی و آنتی ژن درسال ۱۳۹۶ تأسیس شد . در این شرکت تاكنون چندین آنتی بادی مربوط به شاخص هاي سلول های سرطانی و نيز بيش از 80 فرآورده انتی بادی مونوکلونال و پلي كلونال و كونژوگه آنزيمي و فلورسانس آنها تولید شده است. در حال حاضر شرکت دارای تعداد متنابهی هیبریدومای مولد آنتی بادی در بانک هیبریدومای خویش می باشد که حدود 200 محصول آن قابل عرضه عموم می باشد.


"آنتی بادی ابزاری حساس و دقیق برای اندازه گیری، تشخیص و درمان"